Học Microsoft Window Logo : " Các lệnh siêu khó, ngoại series thôi nhé "Link tải Microsoft Window Logo nè :
Các lệnh:
1. setpensize [1 1] setpencolor 3 Setfloodcolor [255 0 0 ]repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[fd 100 lt 2 bk 15 fd 100 rt 45 bk 50 fd 50 rt 200]rt 5 arc 50 100 fill arc2 75 100 repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] rt 5
2. fd 100 rt 180 repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[pu fd 100 lt 2 bk 15 pd fd 100 rt 45 bk 50 setpencolor 1 fd 50 rt 200]setpencolor 4 rt 5 setpencolor 4 ELLIPSEARC 180 150 80 90 rt 5 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setxy 50 100
3. repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[pu fd 100 lt 2 bk 15 pd fd 100 rt 45 bk 50 fd 50 rt 200]setpencolor 4 fd 100 rt 360 rt 5 rt 5 setpencolor 1 CIRCLE2 100 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setpencolor 3 setxy 35 100
4. repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[Setpencolor (list repcount*22 0 0) fd 100 lt 2 fd 100 rt 45 fd 50 rt 200]Setpencolor 4 rt 360 fd 100 rt 5 rt 5 setpencolor 2 ELLIPSEARC 180 150 80 90 setpencolor 6 arc 50 100 setpencolor 2 arc2 75 100 setxy 40 100
Link đến video cùng loại :

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *