Tổng hợp các câu lệnh trong " MSW logo "Lệnh :
-1.SETPENSIZE [5 5] SETPC 10 REPEAT 10 [REPEAT 24 [FD 10 RT 15 WAIT 5] PU LT 36 FD 24 PD]
-2.lt 90 fd 20 repeat 30 [ repeat 8 [ fd 1 ellipse 100 50 circle 45 ] rt 12 fd 30 repeat 12 [ fd 200 rt 120 ellipse 200 100 ]
-3.repeat 2030 [ fd 2017 rt 2017 ]
-4.repeat 140 [lt 39 fd 39 rt 50 fd 90 rt 160 fd 170 fd 39]
-5.Repeat 8 [ Repeat 5 [ Rt 72 fd 70 ] rt 45 ]
-6.Repeat 18 [ fd 200 bk 100 ARC 180 100 bk 100 lt 20 ]
-7.For [ counter 1 72 1 ] [fd 200 ARC 360 10 bk 200 lt 10 wait 20 ]
-8.repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] setpencolor (list repcount*22 0 0) rt 5 wait 2]
-9.repeat 6 [ repeat 6 [ fd 100 rt 360/6 ] rt 60
-10.repeat 36 [ pd circle 100 pu fd 20 rt 10 wait 20]
-11.repeat 360[repeat 3[fd 1000 rt 120]rt 1] repeat 360[repeat 4[fd 1000 rt 90]rt 1]
-12.repeat 8[repeat 45[repeat 2[fd 500 repeat 180[fd 1 rt 1]rt 2]rt 45]

* Chúc các bạn coi vui vẻ :))
* Mình chính là ( Tự ghi vào ) các bạn thứ lỗi cho mình youtube cũ của mình đã bị ” Tin * * Tặc ” tấn công các bạn thông cảm cho mình
* Facebook của mình :
 Nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho mình
———————————————————————————————————–
Link :
———————————————————————————————————–
* subscriber :
* Bạn của mình :
* các bạn nhớ ấn đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình

Nguồn: instakipleyin.com

Xem thêm bài viết khác: https://instakipleyin.com/cong-nghe/

33 thoughts on “Tổng hợp các câu lệnh trong " MSW logo "

 1. Cho em hỏi nút lệnh Fd,rt,lt,bk,PU,PD,wait dùng để làm gì vậy ạ .mong thầy,cô trả lời em đang rất cần

 2. lenh nek
  setpensize [1 1] setpencolor 3 Setfloodcolor [255 0 0 ]repeat 2[repeat 50[repeat 10[repeat 6[fd 100 lt 2 bk 15 fd 100 rt 45 bk 50 fd 50 rt 200]rt 5 arc 50 100 fill arc2 75 100 repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] rt 5

 3. SETPENSIZE [5 5] SETPC 10 REPEAT 10 [REPEAT 24 [FD 10 RT 15 WAIT 5] PU LT 36 FD 24 PD]
  lt 90 fd 20 repeat 30 [ repeat 8 [ fd 1 ellipse 100 50 circle 45 ] rt 12 fd 30 repeat 12 [ fd 200 rt 120 ellipse 200 100 ]

 4. lam thu di ne
  1repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] setpencolor (list repcount*22 0 0) rt 5 wait 2]

  2 repeat 6 [ repeat 6 [ fd 100 rt 360/6 ] rt 60

  3 repeat 1999 [ setpencolor (list repcount *99999999 0 0 ) fd 123 rt 1 bk 123 circle 123

  4 repeat 2019[fd 2019 rt 2019]

  5 repeat 360[repeat 3[fd 1000 rt 120]rt 1] repeat 360[repeat 4[fd 1000 rt 90]rt 1]

  6 repeat 8[repeat 45[repeat 2[fd 500 repeat 180[fd 1 rt 1]rt 2]rt 45]

  7 repeat 8[repeat 180[fd 3 rt 2 circle 100]rt 45]

  8 repeat 180[fd 100 rt 90 fd 50 lt 45 fd 100 bk 100 rt 45 bk 50 lt 90 bk 100 rt 2 ]

  9 repeat 180[fd 200 repeat 180[fd 1 rt 1]fd 400 repeat 180[fd 1 rt 1]fd 200 rt 2 ]

  10 repeat 180 [fd 100 rt 45 fd 100 lt 45 fd 100 bk 100 rt 45 bk 100 lt 45 bk 100 rt 2]

  11 repeat 2341[fd 32 rt 14154 bk 1462 lt 34621]

  12 repeat 2341[fd 32 rt 154 bk 1462 lt 621]

  13 repeat 180[ellipse 400 10 rt 2]

  14 repeat 360[repeat 3[fd 1000 rt 120]rt 1

 5. dùng lệnh này đi
  repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] setpencolor (list repcount*22 0 0) rt 5 wait 2]
  repeat 6 [ repeat 6 [ fd 100 rt 360/6 ] rt 60
  repeat 36 [ pd circle 100 pu fd 20 rt 10 wait 20]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *